آزاد ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان

آزاد: ایران تصویر آمریکا ایرانی عربستان واشنگتن سعودی ها عربستان عربستانی واشنگتن پست عربستان سعودی

گت بلاگز اخبار گوناگون سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

در جریان آئین مذهبی کاسادا در اندونزی، پیروان آئین هندو نذورات خود را به دهانه کوه آتشفشانی برومو پرتاب می کنند. روستاییان محلی هم گاه از وقت استفاده می کنند و

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

عبارات مهم : قربانی

در جریان آئین مذهبی کاسادا در اندونزی، پیروان آئین هندو نذورات خود را به دهانه کوه آتشفشانی برومو پرتاب می کنند. روستاییان محلی هم گاه از وقت استفاده می کنند و در دهانه آتشفشان منتظر می مانند تا نذورات را جمع آوری کنند.

به گزارش فرادید، در ارتفاعات جاوا در اندونزی، پیروان دین هندو در ارتفاع ۴۰۹۵ متری از سطح زمین بر روی کوه برومو جمع می شوند تا آیین دینی یادنیا کاسادا را بررگزار کنند.

این مراسم آیینی جشنی است که مردم قوم تنگری از اخلاف شاهزاده ماجاپاهیت در قرن سیزدهم برگزار می کنند و یک ماه طول می کشد. در روز چهاردهم جشن، تنگری ها بر فراز کوه می آیند و پیش کش و قربانی خود جهت خدایان از گوسفند، بز، مرغ و جوجه، برنج و میوه و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را به دهانۀ کوه آتشفشان پرتاب میکنند و به این ترتیب جهت خدایان خود قربانی میکنند.

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

ریشۀ این مراسم آیینی به قرن پانزدهم بر میگردد، یعنی زمانی که شاهزاده ای به اسم “رورو آنتنگ” شروع به گسترش قلمرو پادشاهی خود و همسرش “جوکو سگر” کرد. بر اساس افسانه ها این زوج که فرزندی نداشتند از خدایان ساکن در کوه آتشفشان درخواست کردند که به آنها فرزندانی عطا کند. خدایان به آنها گفتند ۲۵ فرزند به آنها خواهند بخشید به شرط آنکه آخرین فرزند را در دهانۀ کوه آتشفشان برومو قربانی کنند. از آن وقت سنت پرتاب کردن قربانی به دهانۀ کوه آتشفشان در میان مردم قوم تنگر باقی مانده است و آنها جهت راضی کردن خدایان پیشکشهای خود را به این کوه می آورند.

در جریان آئین مذهبی کاسادا در اندونزی، پیروان آئین هندو نذورات خود را به دهانه کوه آتشفشانی برومو پرتاب می کنند. روستاییان محلی هم گاه از وقت استفاده می کنند و

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

در جریان آئین مذهبی کاسادا در اندونزی، پیروان آئین هندو نذورات خود را به دهانه کوه آتشفشانی برومو پرتاب می کنند. روستاییان محلی هم گاه از وقت استفاده می کنند و

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

واژه های کلیدی: قربانی | آتشفشان | آتشفشان | اخبار گوناگون

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

سنت پرتاب قربانی به دهانه آتشفشان(تصاویر)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs